Timetable(2020/10/1)

Japanese / English

Fruits Hachiya Line

WAGON VEHICLE

counter-clockwise

bus stop 1st 3rd 5th 7th
Mino-Ota Sta. Kitaguchi 06:41 09:54 13:00 16:20
Yasaka Jinja 06:43 09:56 13:02 16:22
Maehira Cho 1-chome 06:45 09:58 13:04 16:24
Maehira Cho 3-chome 06:47 10:00 13:06 16:26
Maehira Park 06:48 10:01 13:07 16:27
Tandoru 06:49 10:02 13:08 16:28
Kurogane Kasei 06:50 10:03 13:09 16:29
Hikida 06:52 10:05 13:11 16:31
Hikida Kominkan 06:53 10:06 13:12 16:32
Suwa Jinja 06:53 10:06 13:12 16:32
Hachiya Koryu Center Nishi 06:55 10:08 13:14 16:35
Daichuji 06:55 10:08 13:14 16:35
Morota 06:58 10:11 13:17 16:38
Tsukuribora 07:00 10:13 13:19 16:40
Shimohigashi 07:01 10:14 13:20 16:41
Shimohigashi Kominkan 07:01 10:14 13:20 16:41
Shimonishi 07:02 10:15 13:21 16:42
Horibe Clinic 07:03 10:16 13:22 16:43
Tomika Hanyu 07:05 10:18 13:24 16:45
Komeri Tomika Ten 07:06 10:19 13:25 16:47
Higashi Imaizumi 07:08 10:21 13:27 16:49
Ize Kominkan 07:09 10:22 13:28 16:50
Kami Ize 07:10 10:23 13:29 16:51
Navi Hachiya Syukaijo 07:11 10:24 13:30 16:52
Tandoru 07:14 10:27 13:33 16:56
Maehira Park 07:15 10:28 13:34 16:57
Maehira Cho 3-chome 07:16 10:29 13:35 16:58
Maehira Cho 1-chome 07:18 10:31 13:37 17:00
Yasaka Jinja 07:21 10:33 13:39 17:03
Mino-Ota Sta. Kitaguchi 07:23 10:35 13:41 17:05

clockwise

bus stop 2nd 4th 6th 8th
Mino-Ota Sta. Kitaguchi 08:14 11:36 14:31 18:14
Yasaka Jinja 08:16 11:38 14:33 18:16
Maehira Cho 1-chome 08:18 11:40 14:35 18:17
Maehira Cho 3-chome 08:20 11:42 14:37 18:19
Maehira Park 08:21 11:43 14:38 18:20
Tandoru 08:23 11:45 14:40 18:22
Navi Hachiya Syukaijo 08:27 11:48 14:43 18:26
Kami Ize 08:28 11:49 14:44 18:27
Ize Kominkan 08:29 11:50 14:45 18:28
Higashi Imaizumi 08:30 11:51 14:46 18:29
Komeri Tomika Ten 08:32 11:53 14:48 18:31
Tomika Hanyu 08:34 11:55 14:50 18:33
Horibe Clinic 08:36 11:57 14:52 18:35
Shimonishi 08:37 11:58 14:53 18:36
Shimohigashi Kominkan 08:38 11:59 14:54 18:37
Shimohigashi 08:38 11:59 14:54 18:37
Tsukuribora 08:39 12:00 14:55 18:38
Morota 08:41 12:02 14:57 18:40
Daichuji 08:43 12:04 14:59 18:42
Hachiya Koryu Center Nishi 08:44 12:05 15:00 18:43
Suwa Jinja 08:45 12:06 15:01 18:44
Hikida Kominkan 08:45 12:06 15:01 18:44
Hikida 08:46 12:07 15:02 18:45
Kurogane Kasei 08:47 12:08 15:03 18:46
Tandoru 08:49 12:10 15:05 18:48
Maehira Park 08:50 12:11 15:06 18:49
Maehira Cho 3-chome 08:51 12:12 15:07 18:50
Maehira Cho 1-chome 08:53 12:14 15:09 18:52
Yasaka Jinja 08:56 12:16 15:11 18:55
Mino-Ota Sta. Kitaguchi 08:58 12:18 15:13 18:57
  • How to Ride the Ai Ai Bus
  • Fares
  • about LINE MOQUL
  • Ai Ai Bus Inquries