Timetable(2020/10/1)

Japanese / English

Muku no Ki/Soukichi Line

WAGON VEHICLE

clockwise

bus stop 1st 3rd 5th 7th
Mino-Ota Sta. Minamiguchi 06:11 09:22 12:30 16:25
Yayoi 06:11 09:22 12:30 16:25
Shimokobi 06:12 09:23 12:31 16:26
Kobi Jinja Sando-mae 06:13 09:24 12:32 16:27
Shimizu 06:14 09:25 12:33 16:28
Kamo High School 06:15 09:26 12:34 16:29
Kobi Primary School 06:16 09:27 12:35 16:30
Kawai Nishi 4 06:17 09:28 12:36 16:31
Kawai Nishi Kominkan 06:19 09:30 12:38 16:33
Kawai Higashi Kominkan 06:20 09:31 12:39 16:34
Kawai Higashi 06:21 09:32 12:40 16:35
Kamikobi Koryu Center 06:23 09:34 12:42 16:37
Kobi Hongo 06:24 09:35 12:43 16:38
Kobi Sta. 06:25 09:36 12:44 16:39
Uoshu Shoten 06:26 09:37 12:45 16:40
Fukado 06:29 09:40 12:48 16:43
Nakayashiki Kominkan 06:30 09:41 12:49 16:44
Sakuragaito Kominkan 06:31 09:42 12:50 16:45
Hashigami Kominkan 06:32 09:43 12:51 16:46
Higashitochii Kominkan 06:33 09:44 12:52 16:47
Tameoka 06:35 09:46 12:54 16:49
Yamamoto 06:37 09:48 12:56 16:51
Yamamoto Ueike 06:38 09:49 12:57 16:52
Nobutomo Kominkan 06:40 09:51 12:59 16:54
Nobutomo Shitaike 06:40 09:51 12:59 16:54
Nobutomo 06:41 09:52 13:00 16:55
Norimitsu Kominkan 06:43 09:54 13:02 16:57
Shimoyoneda Koryu Center 06:44 09:55 13:03 16:58
Ima 06:45 09:56 13:04 16:59
Ima Kominkan 06:46 09:57 13:05 17:00
Magushiyama 06:48 10:00 13:07 17:03
Makino Kita 06:49 10:01 13:08 17:04
Makino Koryu Center 06:51 10:03 13:10 17:06
Makino Naka Kominkan 06:51 10:03 13:10 17:06
Shimo Makino Club 06:52 10:04 13:11 17:07
Makino Higashi 06:55 10:07 13:14 17:10
Shinko Higashi 06:57 10:09 13:16 17:12
Shinko Nishi 06:58 10:10 13:17 17:13
Kyoshin Kominkan 07:01 10:13 13:20 17:16
Koyama Naka 07:02 10:14 13:21 17:17
Akiba Jinja 07:03 10:15 13:22 17:18
Koyama Nagafuku 07:04 10:16 13:23 17:19
Fukado Kominkan 07:05 10:17 13:24 17:20
Uoshu Shoten 07:08 10:20 13:27 17:24
Kobi Sta. 07:09 10:21 13:28 17:25
Kobi Hongo 07:10 10:22 13:29 17:26
Kamikobi Koryu Center 07:11 10:23 13:30 17:27
Kawai Higashi 07:13 10:25 13:32 17:30
Kawai Higashi Kominkan 07:14 10:26 13:33 17:31
Kawai Nishi Kominkan 07:15 10:27 13:34 17:32
Kawai Nishi 4 07:17 10:29 13:36 17:34
Kobi Primary School 07:18 10:30 13:37 17:35
Kamo High School 07:19 10:31 13:38 17:36
Shimizu 07:20 10:32 13:39 17:37
Kobi Jinja Sando-mae 07:20 10:32 13:39 17:38
Shimokobi 07:21 10:33 13:40 17:39
Yayoi 07:22 10:34 13:41 17:40
Mino-Ota Sta. Minamiguchi 07:23 10:35 13:42 17:41

counter-clockwise

bus stop 2nd 4th 6th 8th
Mino-Ota Sta. Minamiguchi 07:41 11:00 14:36 18:10
Yayoi 07:42 11:00 14:36 18:11
Shimokobi 07:43 11:01 14:37 18:12
Kobi Jinja Sando-mae 07:44 11:02 14:38 18:13
Shimizu 07:45 11:03 14:39 18:14
Kamo High School 07:46 11:04 14:40 18:15
Kobi Primary School 07:47 11:05 14:41 18:16
Kawai Nishi 4 07:48 11:06 14:42 18:17
Kawai Nishi Kominkan 07:50 11:08 14:44 18:19
Kawai Higashi Kominkan 07:51 11:09 14:45 18:20
Kawai Higashi 07:52 11:10 14:46 18:21
Kamikobi Koryu Center 07:54 11:12 14:48 18:23
Kobi Hongo 07:55 11:13 14:49 18:24
Kobi Sta. 07:56 11:14 14:50 18:25
Uoshu Shoten 07:57 11:15 14:51 18:26
Fukado Kominkan 08:01 11:18 14:54 18:30
Koyama Nagafuku 08:02 11:19 14:55 18:31
Akiba Jinja 08:03 11:20 14:56 18:32
Koyama Naka 08:04 11:21 14:57 18:33
Kyoshin Kominkan 08:05 11:22 14:58 18:34
Shinko Nishi 08:08 11:25 15:01 18:37
Shinko Higashi 08:09 11:26 15:02 18:38
Makino Higashi 08:11 11:28 15:04 18:40
Shimo Makino Club 08:14 11:31 15:07 18:43
Makino Naka Kominkan 08:15 11:32 15:08 18:44
Makino Koryu Center 08:16 11:33 15:09 18:45
Makino Kita 08:18 11:35 15:11 18:47
Magushiyama 08:19 11:36 15:12 18:48
Ima Kominkan 08:21 11:38 15:14 18:50
Ima 08:22 11:39 15:15 18:51
Shimoyoneda Koryu Center 08:23 11:40 15:16 18:52
Norimitsu Kominkan 08:24 11:41 15:17 18:53
Nobutomo 08:26 11:43 15:19 18:55
Nobutomo Shitaike 08:26 11:43 15:19 18:55
Nobutomo Kominkan 08:27 11:44 15:20 18:56
Yamamoto Ueike 08:29 11:46 15:22 18:58
Yamamoto 08:30 11:47 15:23 18:59
Tameoka 08:32 11:49 15:25 19:01
Higashitochii Kominkan 08:34 11:51 15:27 19:03
Hashigami Kominkan 08:35 11:52 15:28 19:04
Sakuragaito Kominkan 08:36 11:53 15:29 19:05
Nakayashiki Kominkan 08:37 11:54 15:30 19:06
Fukado 08:38 11:55 15:31 19:07
Uoshu Shoten 08:42 11:58 15:34 19:11
Kobi Sta. 08:43 11:59 15:35 19:12
Kobi Hongo 08:44 12:00 15:36 19:13
Kamikobi Koryu Center 08:45 12:01 15:37 19:14
Kawai Higashi 08:47 12:03 15:39 19:16
Kawai Higashi Kominkan 08:48 12:04 15:40 19:17
Kawai Nishi Kominkan 08:49 12:05 15:41 19:18
Kawai Nishi 4 08:51 12:07 15:43 19:20
Kobi Primary School 08:52 12:08 15:44 19:21
Kamo High School 08:53 12:09 15:45 19:22
Shimizu 08:54 12:10 15:46 19:23
Kobi Jinja Sando-mae 08:55 12:10 15:46 19:24
Shimokobi 08:56 12:11 15:47 19:25
Yayoi 08:57 12:12 15:48 19:26
Mino-Ota Sta. Minamiguchi 08:58 12:13 15:49 19:27
  • How to Ride the Ai Ai Bus
  • Fares
  • about LINE MOQUL
  • Ai Ai Bus Inquries