Timetable

Japanese / English

Muku no Ki/Soukichi Line

WAGON VEHICLE

clockwise

bus stop 1st 3rd 5th 7th
Mino-Ota Sta. Minamiguchi 06:00 09:15 14:32 17:52
Yayoi 06:01 09:16 14:33 17:53
Shimokobi 06:02 09:17 14:34 17:54
Kobi Jinja Sando-mae 06:03 09:18 14:35 17:55
Shimizu 06:04 09:19 14:36 17:56
Kamo High School 06:05 09:20 14:37 17:57
Kobi Primary School 06:06 09:21 14:38 17:58
Kawai Nishi 4 06:07 09:22 14:39 17:59
Kawai Nishi Kominkan 06:09 09:24 14:41 18:01
Kawai Higashi Kominkan 06:10 09:25 14:42 18:02
Kawai Higashi 06:11 09:26 14:43 18:03
Kamikobi Koryu Center 06:13 09:28 14:45 18:05
Kobi Hongo 06:14 09:29 14:46 18:06
Kobi Sta. 06:15 09:30 14:47 18:07
Uoshu Shoten 06:16 09:32 14:49 18:08
Fukado 06:19 09:35 14:52 18:11
Nakayashiki Kominkan 06:20 09:36 14:53 18:12
Sakuragaito Kominkan 06:21 09:37 14:54 18:13
Hashigami Kominkan 06:22 09:38 14:55 18:14
Higashitochii Kominkan 06:23 09:39 14:56 18:15
Tameoka 06:25 09:41 14:58 18:17
Yamamoto 06:27 09:43 15:00 18:19
Yamamoto Ueike 06:28 09:44 15:01 18:20
Nobutomo Kominkan 06:30 09:46 15:03 18:22
Nobutomo Shitaike 06:31 09:47 15:04 18:23
Nobutomo 06:32 09:48 15:05 18:24
Norimitsu Kominkan 06:34 09:50 15:07 18:26
Shimoyoneda Koryu Center 06:35 09:51 15:08 18:27
Ima 06:36 09:52 15:09 18:28
Ima Kominkan 06:37 09:53 15:10 18:29
Magushiyama 06:39 09:56 15:13 18:31
Makino Kita 06:40 09:57 15:14 18:32
Makino Koryu Center 06:42 09:59 15:16 18:34
Makino Naka Kominkan 06:43 10:00 15:17 18:35
Shimo Makino Club 06:44 10:01 15:18 18:36
Makino Higashi 06:46 10:03 15:20 18:38
Shinko Higashi 06:48 10:05 15:22 18:40
Shinko Nishi 06:49 10:06 15:23 18:41
Kyoshin Kominkan 06:52 10:09 15:26 18:44
Koyama Naka 06:53 10:10 15:27 18:45
Akiba Jinja 06:54 10:11 15:28 18:46
Koyama Nagafuku 06:55 10:12 15:29 18:47
Fukado Kominkan 06:56 10:13 15:30 18:48
Uoshu Shoten 07:00 10:17 15:34 18:51
Kobi Sta. 07:01 10:18 15:35 18:52
Kobi Hongo 07:02 10:19 15:36 18:53
Kamikobi Koryu Center 07:03 10:20 15:37 18:54
Kawai Higashi 07:06 10:23 15:40 18:56
Kawai Higashi Kominkan 07:07 10:24 15:41 18:57
Kawai Nishi Kominkan 07:08 10:25 15:42 18:58
Kawai Nishi 4 07:10 10:27 15:44 19:00
Kobi Primary School 07:11 10:28 15:45 19:01
Kamo High School 07:13 10:30 15:47 19:02
Shimizu 07:14 10:31 15:48 19:03
Kobi Jinja Sando-mae 07:15 10:32 15:49 19:04
Shimokobi 07:16 10:33 15:50 19:05
Yayoi 07:17 10:34 15:51 19:06
Mino-Ota Sta. Minamiguchi 07:18 10:35 15:52 19:07

counter-clockwise

bus stop 2nd 4th 6th 8th
Mino-Ota Sta. Minamiguchi 07:38 10:53 16:13 19:31
Yayoi 07:39 10:54 16:14 19:32
Shimokobi 07:40 10:55 16:15 19:33
Kobi Jinja Sando-mae 07:41 10:56 16:16 19:34
Shimizu 07:42 10:57 16:17 19:35
Kamo High School 07:43 10:58 16:18 19:36
Kobi Primary School 07:44 10:59 16:19 19:37
Kawai Nishi 4 07:45 11:00 16:20 19:38
Kawai Nishi Kominkan 07:47 11:02 16:22 19:40
Kawai Higashi Kominkan 07:48 11:03 16:23 19:41
Kawai Higashi 07:49 11:04 16:24 19:42
Kamikobi Koryu Center 07:51 11:06 16:26 19:44
Kobi Hongo 07:52 11:07 16:27 19:45
Kobi Sta. 07:53 11:08 16:28 19:46
Uoshu Shoten 07:54 11:09 16:30 19:47
Fukado Kominkan 07:57 11:12 16:33 19:50
Koyama Nagafuku 07:58 11:13 16:34 19:51
Akiba Jinja 07:59 11:14 16:35 19:52
Koyama Naka 08:00 11:15 16:36 19:53
Kyoshin Kominkan 08:01 11:16 16:37 19:54
Shinko Nishi 08:04 11:19 16:40 19:57
Shinko Higashi 08:05 11:20 16:41 19:58
Makino Higashi 08:07 11:22 16:43 20:00
Shimo Makino Club 08:09 11:24 16:45 20:02
Makino Naka Kominkan 08:10 11:25 16:46 20:03
Makino Koryu Center 08:11 11:26 16:47 20:04
Makino Kita 08:13 11:28 16:49 20:06
Magushiyama 08:14 11:29 16:51 20:07
Ima Kominkan 08:16 11:31 16:53 20:09
Ima 08:17 11:32 16:54 20:10
Shimoyoneda Koryu Center 08:18 11:33 16:55 20:11
Norimitsu Kominkan 08:19 11:34 16:56 20:12
Nobutomo 08:21 11:36 16:58 20:14
Nobutomo Shitaike 08:22 11:37 16:59 20:15
Nobutomo Kominkan 08:23 11:38 17:00 20:16
Yamamoto Ueike 08:25 11:40 17:02 20:18
Yamamoto 08:26 11:41 17:03 20:19
Tameoka 08:28 11:43 17:05 20:21
Higashitochii Kominkan 08:30 11:45 17:07 20:23
Hashigami Kominkan 08:31 11:46 17:08 20:24
Sakuragaito Kominkan 08:32 11:47 17:09 20:25
Nakayashiki Kominkan 08:33 11:48 17:10 20:26
Fukado 08:34 11:49 17:11 20:27
Uoshu Shoten 08:37 11:52 17:15 20:30
Kobi Sta. 08:38 11:53 17:16 20:31
Kobi Hongo 08:39 11:54 17:17 20:32
Kamikobi Koryu Center 08:40 11:55 17:18 20:33
Kawai Higashi 08:42 11:57 17:21 20:35
Kawai Higashi Kominkan 08:43 11:58 17:22 20:36
Kawai Nishi Kominkan 08:44 11:59 17:23 20:37
Kawai Nishi 4 08:46 12:01 17:25 20:39
Kobi Primary School 08:47 12:02 17:26 20:40
Kamo High School 08:48 12:03 17:28 20:41
Shimizu 08:49 12:04 17:29 20:42
Kobi Jinja Sando-mae 08:50 12:05 17:30 20:43
Shimokobi 08:51 12:06 17:31 20:44
Yayoi 08:52 12:07 17:32 20:45
Mino-Ota Sta. Minamiguchi 08:53 12:08 17:33 20:46
  • How to Ride the Ai Ai Bus
  • Fares
  • about LINE MOQUL
  • Ai Ai Bus Inquries