Revised Bus Timetable(2022/8/1)

Japanese / English

Fruits Hachiya Line

WAGON VEHICLE

counter-clockwise

bus stop 1st 3rd 5th 7th
Mino-Ota Sta. Kitaguchi 06:38 09:54 13:15 16:29
Yasaka Jinja 06:40 09:56 13:17 16:31
Maehira Cho 1-chome 06:42 09:58 13:19 16:33
Maehira Cho 3-chome 06:44 10:00 13:21 16:35
Maehira Park 06:45 10:01 13:22 16:36
Tandoru 06:46 10:02 13:23 16:37
Kurogane Kasei 06:47 10:03 13:24 16:38
Hikida 06:49 10:05 13:26 16:40
Hikida Kominkan 06:50 10:06 13:27 16:41
Suwa Jinja 06:50 10:06 13:27 16:41
Hachiya Koryu Center Nishi 06:52 10:08 13:29 16:44
Daichuji 06:52 10:08 13:29 16:44
Morota 06:54 10:10 13:31 16:46
Tsukuribora 06:56 10:12 13:33 16:48
Shimohigashi 06:57 10:13 13:34 16:49
Shimohigashi Kominkan 06:57 10:13 13:34 16:49
Shimonishi 06:58 10:14 13:35 16:50
Horibe Clinic 06:59 10:15 13:36 16:51
Tomika Hanyu 07:01 10:17 13:38 16:53
Komeri Tomika Ten 07:03 10:19 13:40 16:56
Higashi Imaizumi 07:05 10:21 13:42 16:58
Ize Kominkan 07:06 10:22 13:43 16:59
Kami Ize 07:07 10:23 13:44 17:00
Navi Hachiya Syukaijo 07:08 10:24 13:45 17:01
Tandoru 07:11 10:27 13:48 17:05
Maehira Park 07:12 10:28 13:49 17:06
Maehira Cho 3-chome 07:13 10:29 13:50 17:07
Maehira Cho 1-chome 07:15 10:31 13:52 17:09
Yasaka Jinja 07:18 10:33 13:54 17:12
Mino-Ota Sta. Kitaguchi 07:20 10:35 13:56 17:14

clockwise

bus stop 2nd 4th 6th 8th
Mino-Ota Sta. Kitaguchi 08:15 11:29 14:47 18:17
Yasaka Jinja 08:17 11:31 14:49 18:19
Maehira Cho 1-chome 08:19 11:33 14:51 18:21
Maehira Cho 3-chome 08:21 11:35 14:53 18:23
Maehira Park 08:22 11:36 14:54 18:24
Tandoru 08:23 11:37 14:55 18:25
Navi Hachiya Syukaijo 08:27 11:40 14:58 18:29
Kami Ize 08:28 11:41 14:59 18:30
Ize Kominkan 08:29 11:42 15:00 18:31
Higashi Imaizumi 08:30 11:43 15:01 18:32
Komeri Tomika Ten 08:32 11:45 15:03 18:34
Tomika Hanyu 08:34 11:47 15:05 18:36
Horibe Clinic 08:36 11:49 15:07 18:38
Shimonishi 08:37 11:50 15:08 18:39
Shimohigashi Kominkan 08:38 11:51 15:09 18:40
Shimohigashi 08:38 11:51 15:09 18:40
Tsukuribora 08:39 11:52 15:10 18:41
Morota 08:41 11:54 15:12 18:43
Daichuji 08:43 11:56 15:14 18:45
Hachiya Koryu Center Nishi 08:44 11:57 15:15 18:46
Suwa Jinja 08:45 11:58 15:16 18:47
Hikida Kominkan 08:45 11:58 15:16 18:47
Hikida 08:46 11:59 15:17 18:48
Kurogane Kasei 08:47 12:00 15:18 18:49
Tandoru 08:49 12:02 15:20 18:51
Maehira Park 08:50 12:03 15:21 18:52
Maehira Cho 3-chome 08:51 12:04 15:22 18:53
Maehira Cho 1-chome 08:53 12:06 15:24 18:55
Yasaka Jinja 08:56 12:08 15:26 18:57
Mino-Ota Sta. Kitaguchi 08:58 12:10 15:28 18:59
  • How to Ride the Ai Ai Bus
  • Fares
  • about LINE MOQUL
  • Ai Ai Bus Inquries